موج و سراب

 

موج و سراب

هرآنچه مانــده ز من ســاقیا به آب بده

فدای گردش چشـمت شوم، شراب بده

ازآن گلاب عرق ژاله یی به لاله ببخش

ز مشک ناب شـــمیمی به آفــــتاب بده

امید آمدنت پیش از این ســـــرابی بود

بیا و موج پیــاپی به این ســــراب بده

برابرم بنشــــــین تا مـــلال برخـــیزد

وگر ســــعادت باقی رسـد، جواب بده

کنون که بخت من ازمقدم توبیداراست

بیک نگاه کجا فتنه ییـــست خواب بده

ببین به حسرت پیران و با شکرخندی

زکات حســــن تو در موسم شباب بده

به جام عدل مده آشکار باده به شیخ

قدح لبالب و پنهـان به آن جناب بده

سرارادت آن خواجه بی درنگ مدار

نوید لطف به این بنده با شــتاب بده

نه خلق انجمنی را به پیچ و تاب انداز

نه زلف را به سرانگشت ناز تاب بده

چومن به عزم رحیلم تومهربانترباش

به فکرت آن خبر احســن المآب بده

آصف فکرت

اتاوا- 3 فبروری2013

 

/ 0 نظر / 25 بازدید