سه برگ نو

 

بخواهی یا نخواهی

 

من بــیایم یا نیــــایم بـاز می آید بهـــــار

 

ور ببینم یا نبینم سبـــــــز گردد مرغــزار

 

تو بخواهی یا نخواهی می شوم قربـان تو

 

جان چه ارزد گر نگردد در ره جانان نثار

 

بشنوی یا نشـــنوی پیش تو گویم راز دل

 

زانکه راز بیـــــدلان نشـنیده داند رازدار

 

گر بیایی ور نیـایی دیده ام بر راه توست

 

زانکه دانــم هسـت کارت با دل امّیــدوار

 

بسـتُری یا نستُری اشــک من و دامان تو

 

جز به دامانت نگیــرد جای، دُرِّ شـــاهوار

 

بگذری یا نگذری خاک ســر کوی تو ام

 

از نســیمم می رسد پیغام در هر رهگذار

 

بسپرم یا نسپرم جان برلب آمد بی رخت

 

یاتوام جانبخش خواهی گشت یامن جانسپار

 

گر خموشی غنچه بویم ور بخندی گل برم

 

رازدان بوســـــتانم در خزان و در بهـــــار

 

بشکنی یا نشکنی دل زیر پای ناز توست

 

بشکنی رنگ حنـا ور نشکنی گرد ســوار

 

گر بمیرم ور بمــــانم زنده ام در عشق تو

 

هرکجا یادی زتو، شعری ز فکرت یادگار

 

اتاوا 4 نومبر 2013

 

آصف فکرت

 

 

 

0-0-0-0-0-0

  

بشکنم یا نه؟

  

پیش چشمت جام جــم را بشکنم یا نشکنم؟

 

زود می رنجـــد، دلم را بشکنم یا نشکنم؟

 

آخر آن گیسوی مشکین گشت دستاویز من

 

این شب پر پیچ و خم را بشکنم یا نشکنم؟

 

پند واعظ زآســـتانت دور می خواهد مرا

 

زیر پایت این صنـم را بشکنم یا نشکنم؟

 

ترســم آه آتشــین طبع تو را سازد ملول

 

برکشم؟ این کوه غم را بشکنم یا نشکنم؟

 

می رمد گاهی دل از نامهربانیهـای تو

 

شـــهپر مرغ حرم را بشکنم یا نشکنم؟

 

پرگُلست این بوستان امّا نداردبوی دوست

 

گُلبــــن بــــاغ ارم را بشــکنم یا نشکنم؟

 

در شبستانی که برفرهنگ روزن بسته اند

 

نــــان اربــاب کــرم را بشکنم یا نشکنم؟

 

ای جوانان خراســان از زبان و کلک تان

 

شــرمسـارم من، قلــم را بشکنم یا نشکنم؟

 

بی تو امشب بر دل فکرت خلد ساز و سرود

 

لحن وصوت وزیروبم را بشکنم یا نشکنم؟

 

اتاوا 7 نومبر 2013

 

آصف فکرت

 

 

 

0-0-0-0-0-0

 

 

 

همزمان

  

تبسم و نگاه تو

 

چو می کنند همزمان هوای من

 

بیا و بشنو از تپیدن دلم

 

که:

 

وای من !

 

خدای من!

 

 

اتاوا 11 نومبر 2013

 

آصف فکرت

/ 1 نظر / 30 بازدید
mans

سلام. در رابط به غزل زیبای(بخواهی یا نخواهی) غزلی از بیدل(ع) یادم آمد. نشاط این بهارم بی گل رویت چکار آید تو گر آیی طرب آید بهشت آید بهار آید